Opiekun w domu pomocy społecznej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
 • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

dodatkowo:

 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego

Po ukończeniu szkoły na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej znajdziesz zatrudnienie w:

 • domach małego dziecka
 • hospicjach dla dzieci lub dorosłych
 • domach pomocy społecznej dla dzieci lub dorosłych
 • ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikat ukończenia szkolenia z z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy