Opiekun osoby starszej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku Opiekun osoby starszej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

dodatkowo:

 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego

Po ukończeniu szkoły na kierunku Opiekun osoby starszej znajdziesz zatrudnienie w:

 • domach spokojnej starości
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej
 • środowisku zamieszkania podopiecznego

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail: info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy