Technik administracji ze szkoleniem dodatkowym w zakresie organizacji i obsługi sekretariatu medycznego

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych zaprasza do nauki na kierunku technik administracji ze szkoleniem dodatkowym w zakresie organizacji i obsługi sekretariatu medycznego i rejestracji medycznej.
Słuchacze SPMIS w ramach zajęć z zakresu obsługi sekretariatu medycznego i rejestracji medycznej pracują na programie rejestracji medycznej firmy Medfile.

Kształcimy w trybie dziennym, weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • stosowania przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;
 • posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;
 • postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych
 • gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i wykorzystywania informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych
 • prowadzenia korespondencji, redagowania pism urzędowych, sporządzania sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;
 • przyjmowania, segregowania i klasyfikowania dokumentów
 • stosowania zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
 • rozpoznawania problemów klientów / pacjentów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej
 • przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp.

oraz dodatkowo:

 • gromadzenia, segregowania i archiwizacji dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań)
 • prowadzenia dokumentacji medycznej
 • prowadzenia dokumentacji zdrowotnej
 • przyjmowania zgłoszeń i umawiania pacjentów
 • udzielania informacji o świadczonych usługach medycznych,
 • prowadzenia ewidencji wykonywanych usług medycznych, wystawiania faktur oraz przyjmowania płatności

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik administracji znajdziesz zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • placówkach medycznych
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • szpitalach

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik administracji – EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,

Wszelkie informacje uzyskasz codziennie w godzinach 8.00- 22.00 pod numerem 510 036 706

e-mail : info@szkolymedyczne.eu

Serdecznie zapraszamy