Ortoptystka ze szkoleniem dodatkowym w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Warszawie , Łodzi i Olsztynie zaprasza do nauki na kierunku ortoptystka ze szkoleniem dodatkowym w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej .Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na semestr letni ( rozpoczęcie zajęć w lutym 2019 r. ). Kształcimy w trybie weekendowym i wieczorowym. Kształcenie jest bezpłatne. Połowę kształcenia stanowią zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne realizujemy we własnych gabinetach oraz w specjalistycznych placówkach medycznych.

W naszej szkole policealnej nauczysz się:

 • wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia
 • dostosowywania ćwiczeń do możliwości pacjenta
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych
 • obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi
 • objaśniania przyczyn powstawania zeza,
 • rozróżniania rodzajów zeza i niedowidzenia,
 • omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku
 • edukowania dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • współpracy z zespołem terapeutycznym
 • korzystania z wiedzy z zakresu optodysleksji , psychologii ,pedagogiki oraz innych dziedzin nauk medycznych i humanistycznych
 • określania rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia
 • wyjaśnianie przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku
 • różnicowania badań ortoptycznych i okulistycznych
 • stosowania profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia
 • korzystania z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną
 • udzielania pierwszej pomocy

Po ukończeniu szkoły na kierunku ortoptystka znajdziesz zatrudnienie w:

 • gabinetach ortoptycznych
 • gabinetach pleoptycznych
 • przychodniach leczenia zeza
 • oddziałach okulistycznych szpitali
 • specjalistycznych oddziałach leczenia zeza
 • przedszkolach dla dzieci niedowidzących i zezujących

Zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ortoptystka –MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej,
 • zaświadczenia MEN oraz certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie optodysleksji i integracji sensorycznej

Serdecznie zapraszamy