Tolerancja, akceptacja, otwartość – czyli o pracy z osobami niepełnosprawnymi

Niepełnosprawność. Jeszcze do niedawna temat tabu, dzisiaj kwestia poruszana w ogólnospołecznych debatach. Jak wspierać osoby niepełnosprawne? Jak powinna wyglądać integracja społeczna osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi? W jaki sposób różnicować działania w obszarze zawodowym pomiędzy osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi?  Tolerancja, akceptacja, otwartość – słowa klucze, które wygrywają w tej debacie.

Efektem refleksji nad powyższymi kwestiami jest powstanie zawodu asystenta (opiekuna) osoby niepełnosprawnej. Asystent wspiera i pomaga w przezwyciężaniu codziennych trudności, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Zawód ten, choć znany od dawna, swoją rangę zyskał dopiero w 2001 roku, kiedy to nabrał formalnych ram poprzez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wpisujące opiekuna osoby niepełnosprawnej do systemu kształcenia.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kształci kandydatów do pracy z osobami niepełnosprawnymi wedle najwyższych standardów. Mając na uwadze zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej umiejętności i kwalifikacje, jakie powinien posiadać asystent osoby niepełnosprawnej, absolwent Studium będzie przygotowany do:

  •  towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w wypełnianiu ról zawodowych i społecznych,
  • wspierania w rozwiązywaniu problemów osoby niepełnosprawnej,
  • współpracy z różnymi instytucjami i jednostkami, celem podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej,
  • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej przy zabiegach medycznych i rehabilitacyjnych,
  • prowadzenia treningu umiejętności społecznych, celem nawiązywania przez osoby niepełnosprawne interakcji z innymi ludźmi,
  • reprezentowania osoby niepełnosprawnej, kiedy sytuacja będzie tego wymagała,
  • wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest niezwykle odpowiedzialna, a także obciążająca psychicznie. Asystent poprzez oddziaływanie na osobę niepełnosprawną w obszarze społecznym, rodzinnym, zawodowym i emocjonalnym staje się częścią życia osoby, z którą współpracuje. Trud i zaangażowanie, jakie należy włożyć do pracy o charakterze pomocowym sprawia, że zawód ten choć budzący powszechny szacunek, pozostaje w niszy.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych prowadzi nabór na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej – zawód prestiżowy, jednak wciąż mało popularny w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że osoby w pełni wykwalifikowane do wykonywania tego zawodu mają dużą szansę na znalezienie pracy również w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie zapotrzebowania na opiekunów osób niepełnosprawnych jest bardzo duże.

 https://www.szkolymedyczne.eu/kierunki/asystent-osoby-niepelnosprawnej/

Aleksandra Złota