Komunikat dla słuchaczy kończących szkołę w czerwcu 2021

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021, jest złożenie pisemnej deklaracji do dnia 7 lutego 2021. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Druki do pobrania:

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/deklaracje_2020/zalacznik_3_2019.pdf (formuła 2019 – druk dla obecnych słuchaczy)

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/deklaracje_2020/zalacznik_3_2017.pdf (formuła 2017, druk dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż w roku szkolnym 2017/2018)

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/deklaracje_2020/zalacznik_3_2012.pdf (formuła 2012, druk dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. i nie później niż 31sierpnia 2017 r.)

Druki można pobrać także sekretariacie szkoły lub bezpośrednio ze strony OKE .

Deklarację należy podpisać i złożyć osobiście w odpowiednim  sekretariacie Studium Pracowników Medycznych i Społecznych.