WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ROZPOCZĘLI NAUKĘ NA SEMESTRZE PIERWSZYM PROSZENI SĄ O NIEZWŁOCZNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOTYCZĄCEGO WYPRAWKI MEDYCZNEJ I PRZEKAZANIE DO DYREKTORA SZKOŁY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 9 LISTOPADA 2014 R. WARUNKIEM ODBIORU WYPRAWKI MEDYCZNEJ JEST WPŁACENIE WPISOWEGO I BRAK ZALEGŁOŚCI W CZESNYM