spmis-tasystentka-stomatolog16

Asystentka stomatologiczna - wycisk do protezy z masy alginatowej