Technik farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

KoszalinKościerzynaŁódźWałczWarszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i podstawy prawne zawodu
 2. Język angielski zawodowy
 3. Podstawy anatomii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Organizacja ochrony zdrowia
 5. Język migowy
 6. Technologie informatyczne
 7. Technologia postaci leków
 8. Farmakologia
 9. Analiza leków
 10. Farmakognozja

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Technika sporządzania leków
 2. Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 3. Badania tożsamości surowców naturalnych
 4. Świadczenia farmaceutyczne
 5. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik farmaceutyczny

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • apteki wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych;
 • apteki szpitalne;
 • hurtownie i przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik farmaceutyczny
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321301

  Technik farmaceutyczny zajmuje się sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych oraz prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

  Technicy farmaceutyczni znajdują zatrudnienie w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, punktach aptecznych, placówkach obrotu poza aptecznego, hurtowniach farmaceutycznych oraz zakładach przemysłu farmaceutycznego, zakładach przetwórstwa zielarskiego, laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych.

   Warunki pracy technika farmaceutycznego zależą od miejsca zatrudnienia. Technik farmaceutyczny zatrudniony w aptece samodzielnie wykonuje i wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, substancji odurzających, substancji psychotropowych z grupy IP i IIP określonych w odrębnych przepisach. Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu leków przygotowywanych w warunkach aseptycznych oraz leków w dawkach dziennych. Podczas wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych nawiązuje kontakt z pacjentami, których informuje o sposobie zażywania i przechowywania leków oraz doradza im w sprawie zakupu wyrobów medycznych. W aptece technik farmaceutyczny pracuje w zespołach, na odpowiednio wyposażonych stanowiskach. W zakładach produkcji przemysłowej zakres czynności technika farmaceutycznego zależy od działu zatrudnienia, stanowiska pracy i wyposażenia technicznego na tym stanowisku. Nauka obsługi urządzeń technicznych używanych w produkcji odbywa się na stanowisku pracy. Podstawowym miejscem zatrudnienia technika w przemyśle jest dział technologii wytwarzania postaci leku. Zatrudniony w laboratorium analizy chemicznej leku technik, pod nadzorem osoby uprawnionej, przeprowadza analizę jakościową i ilościową poszczególnych składników w gotowym produkcie leczniczym.

  Szkoła policealna - technik farmaceutyczny

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Koszalin
  • Kościerzyna
  • Łódź
  • Wałcz
  • Warszawa