Technik elektroradiolog

Czas trwania nauki: 2,5 roku

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

KoszalinKościerzyna – ŁódźOlsztynWałczWarszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Zarys zdrowia publicznego
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawy prawne zawodu
 4. Anatomia, fizjologia, patofizjologia z elementami pierwszej pomocy
 5. Język angielski zawodowy
 6. Język migowy
 7. Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 8. Ochrona radiologiczna
 9. Diagnostyka obrazowa
 10. Diagnostyka elektromedyczna
 11. Radioterapia
 12. Technologie informatyczne w elektroradiologii

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 2. Anatomia radiologiczna
 3. Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 4. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik elektroradiolog

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej elektromedycznej i radioterapii wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitale lub przychodnie;
 • oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik elektroradiolog
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321103

  Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Technicy elektroradiolodzy pracują w zakładach opieki zdrowotnej. W swojej pracy korzystają z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Znajdują zatrudnienie przy wykonywaniu badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej, wykorzystującej odbiór i przekazywanie sygnałów bioelektrycznych, przy wykonywaniu badań i terapii z użyciem promieniowania jonizującego oraz w zakładach radioterapii, gdzie stosują wiedzę na temat metod i technik radioterapii. Stąd też kandydaci do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinni korzystać z wiedzy z zakresu fizyki, posiadać wyobraźnię przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, dobry wzrok, zdrowie.

  Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia), jak i elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii .

  Technik elektroradiolog podczas wykonywania wszystkich w/w zadań musi się stosować zasady ochrony radiologicznej i systemu zapewnienia jakości.

  Technik elektroradiolog wykonuje prace w warunkach szkodliwych, w narażeniu na promieniowanie jonizujące i stres. Jest osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna). Powinien się wykazywać umiejętnością pracy w zespole, a ze względu na ciągły postęp w elektroradiologii – gotowością ustawicznego doskonalenia zawodowego.

  Szkoła policealna - technik elektroradiolog

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Koszalin
  • Kościerzyna
  • Łódź
  • Olsztyn
  • Wałcz
  • Warszawa