Technik administracji

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

KoszalinKościerzynaLęborkŁódźOlsztynWarszawa

Program nauczania

Kształcenie ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Język obcy zawodowy
 2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 3. Podstawy prawa cywilnego
 4. Podstawy prawa pracy
 5. Podstawy prawa administracyjnego
 6. Podstawy finansów publicznych

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Wykonywanie pracy biurowej
 2. Postępowanie w administracji

Tytuł zawodowy:

Technik administracji

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Organizacja pracy rejestracji medycznej, sekretariatu medycznego lub administracja w bezpieczeństwie

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik administracji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • Szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, biura i urzędy.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik administracji
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 334306

  Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych , prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Technik administracji zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. 

  Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników. Rejestratorka / sekretarka medyczna zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji medycznej pacjentów i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, wykonuje prace biurowe, sporządza dokumenty oraz nadzoruje harmonogram przyjmowania pacjentów. Rejestratorka medyczna obsługuje pracę rejestracji w szpitalach, przychodniach i zakładach opieki zdrowotnej, potrafi prowadzić podstawową dokumentację księgową, planować koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników. Potencjalne miejsca pracy to szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, biura i urzędy.

  Szkoła policealna

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Koszalin
  • Kościerzyna
  • Lębork
  • Łódź
  • Olsztyn
  • Warszawa