Asytentka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 1 rok

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskKoszalinKościerzyna – ŁódźWałczWarszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Organizacja ochrony zdrowia
 2. Komputerowe wspomaganie działalności asystentki stomatologicznej
 3. Farmakoterapia stomatologiczna
 4. Anatomia, fizjologia , patofizjologia narządu żucia i pierwsza pomoc
 5. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 6. Dokumentacja medyczna w stomatologii
 7. Język angielski w stomatologii
 8. Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Asystowanie lekarzowi dentyście
 2. Podstawy dokumentacji medycznej i finansowej
 3. Trening umiejętności społecznych
 4. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Asystentka stomatologiczna

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Asystowanie w implantologii, szkolenie z zakresu Radiologii w stomatologii (Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety dentystyczne
 • szpitale
 • kliniki dentystyczne
 • poradnie i publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Asystentka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność profilaktyczno-leczniczą.
  W klasyfikacji zawodów wpisana pod numerem 32510

  Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Zawód ten wykonywać może osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie asystentka stomatologiczna. Pod pojęciem wykształcenia średniego medycznego rozumiemy ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna. Czas kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej to jeden rok, a uzyskanie dyplomu jest uwarunkowane zdaniem zewnętrznego egzaminu państwowego.

  Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.

  Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym. Segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Asystentka stomatologiczna powinna posługiwać się programem komputerowym do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Bezpośrednim współpracownikiem asystentki jest lekarz dentysta.

  Szkoła policealna - asystentka stomatologiczna

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Gdańsk
  • Koszalin
  • Kościerzyna
  • Łódź
  • Wałcz
  • Warszawa