Staże zagraniczne – Turcja.

 Projekt „Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego społeczeństwa, w którym stale brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Celem projektu jest wyposażenie 80 uczniów Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształconych w zawodach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna oraz technik masażysta w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę          i doświadczenie zawodowe oraz osobiste. Nowe kompetencje mają przyczynić się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projekty na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Każdy uczestnik projektu będzie miał szansę podnieść poziom:

– swoich kompetencji osobistych, wiedzy i znajomości kultury hiszpańskiej i Hiszpanii,

– kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego,

– wiedzy, umiejętności i kompetencji właściwych dla danego zawodu poprzez udział w dwu lub cztero-tygodniowym stażu zagranicznym.

Ukoronowaniem udziału w projekcie będzie potwierdzenie uzyskanej wiedzy i umiejętności dokumentem Europass Mobilność.

W realizację projektu zaangażowane są „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Spółka    z o.o. jako Organ Prowadzący szkoły oraz instytucja wnioskująca/wysyłająca, Magenta Consultoria Projects S.L.U. jako organizacja pośrednicząca oraz instytucja przyjmująca – Ovida Centro Intergeneracional. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia zdolności, atrakcyjnośc
i międzynarodowego wymiaru szkół oraz jakości nauczania.

Projekt jest finansowany prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Wartość projektu wynosi 726 752,49 PLN.


Staże zagraniczne - artykuł prasowy

POKL EFS

Staże zagraniczne dla uczniów Szkół Medycznych w pięciogwiazdkowych hotelach w Turcji

„Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy” to tytuł i jednocześnie cel projektu realizowanego w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.2 Upowszechniania uczenia się przez całe życie – projekty systemowe), w związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

W projekcie weźmie udział 36 uczniów Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształcących się w zawodzie technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie mobilności i zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w pedagogiczno-kulturowo-językowym przygotowaniu oraz 4-tygodniowym stażu w pięciogwiazdkowych hotelach w Turcji umożliwiającym nabycie umiejętności w zakresie:

  • przeniesienia dobrych praktyk nabytych w kraju partnerskim na miejscowy grunt,
  • wprowadzenia innowacji w obsłudze klienta w obiektach Spa, gabinetach odnowy biologicznej, centrach rehabilitacyjnych,
  • poszerzenia kompetencji międzykulturowych,
  • doskonalenia kompetencji kluczowych – umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Realizacja projektu ma pomóc w wykształceniu komunikatywnego, pewnego siebie, otwartego na świat oraz konkurencyjnego na rynku pracy absolwenta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Filmy instruktażowe

Absolwenci Studium otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass

Konferencja prasowa podsumowująca projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu
Leonardo da Vinci 2013-2014 „Uczenie się przez całe życie”.

Wycieczka Pamukkale

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy projektu „Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską zwiedzili miejscowość uzdrowiskową Hieropolis, którego główną atrakcją jest Pamukkale. W języku tureckaim słowo Pamukkale oznacza Bawełniany Zamek, a kto po raz pierwszy zobaczył z daleka białe wapienne tarasy ten nie będzie już zastanawiać się, skąd takie porównanie przyszło komuś do głowy. Pamukkale powstało dzięki obecności 17 źródeł termalnych, z których na powierzchnię ziemi wydobywa się woda o temperaturze od 35 aż do blisko 100 stopni Celsjusza. Woda spływa w dół po zboczu góry Cökelez, pozostawiając po sobie wapienne osady i wypełniając powstające w nich niecki. Szacuje się, że ten proces trwa nieprzerwanie od 14 tysięcy lat. Obecnie, wysoki na 160 metrów obszar pokryty osadami ma długość 2700 metrów, a jego szerokość to 600 metrów. W ten sposób powstało w Pamukkale ogromne naturalne kąpielisko, a zdrowotne własności wód termalnych, znane już w okresie antycznym, przyciągały do Pamukkale licznych kuracjuszy. Z czasem powstała tu cała miejscowość uzdrowiskowa, znane jako Hieropolis. Kąpiel w wodach termalnych Pamukkale ma przynosić wiele korzyści zdrowotnych. Podobno jest korzystna dla osób cierpiących na nadciśnienie, reumatyzm, choroby oczu i skóry, problemy z krążeniem i niestrawność. Dodatkowo łagodzi objawy wyczerpania fizycznego i nerwowego. Wiele osób przekonanych jest o odmładzających i upiększających własnościach kąpieli w Pamukkale, o czym mogli przekonać się uczestnicy projektu.

Staż zawodowy w Turcji

Staż zagraniczny – integracja w restauracji Baharat przed wylotem do Turcji

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy projektu pt. „Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy” mieli okazję poznać tradycyjną kuchnię turecką.

 

Back to Top